Zdroje informácií

Zdrojmi informácií v našom projekte sú najmä:

  1. informácie od zástupcov finančných inštitúcií,
  2. všeobecné obchodné podmienky jednotlivých produktov,
  3. všeobecné poistné podmienky jednotlivých produktov,
  4. sadzobníky a cenníky poplatkov jednotlivých inštitúcií.

Pre projekt sú dôležité nielen samotné výšky jednotlivých poplatkov, ale i spôsob, akým ich jednotlivé inštitúcie v jednotlivých programoch uplatňujú.

S najväčšou neochotou zverejniť výšku jednotlivých poplatkov a spôsobov ich uplatňovania sme sa stretli pri programoch investičného životného poistenia - teda pri poisťovniach. I preto zverejnené ukazovatele za niektoré poisťovne a ich programy budú pribúdať postupne tak, ako ich poisťovne sprístupnia.

Na druhú polovicu roka pripravíme "Index Transparentne.info", ktorý bude odzrkadľovať ochotu jednotlivých inštitúcií zverejniť všetky poplatky vzťahujúce sa na daný(-é) produkt(-y).

Keďže slovenský finančný trh je doslova zaplavený rôznymi verziami veľmi podobných programov od tej istej inštitúcie, uvítame od vás informácie, ktoré do nášho portálu budeme môcť zapracovať a rozvíjať tak ďalej informačnú základňu projektu. Kontakt na nás nájdete v menu O projekte, submenu Tím.